Demografia

 

Població per grups d'edat
 
Edat
De 0 a 14 anys De 15 a 64 anys De 65 anys i més Total
Marçà
2004
9,2 59,5 31,3 587
Priorat
2004
10,4 62,4 27,2 9.521
Fonts : Institut d'Estadística de Catalunya
Anys disponibles : 2004


Ajuntament de Marçà - Plaça de les Arenes 1 - CP.43775
Tel.977.178.000 - Fax.977.178.432
E-m@il: aj.marca@altanet.org